Galerie 't Pleintje www.heibel.nl Tel/Phone: +31 (0) 610544237 (new)
2.2: "vorig - previous" - pagina -page 30-44terug - backverder - next
< inhoud/content
pepijn sauer foto-expositie fototentoonstelling photo-exhibition photo exposition p. sauer


18 juli - 26 september 2009


Foto expositie P. Sauer

Foto-expositie


Photo-exhibition

Werk van/Works by:


P. Sauer


Feestelijke opening:
Zaterdag 18 juli
13.00 - 17.00 uur
Live-muziek:
Bandoneon-virtuoos
Gerard van Duinen
! TANGO !
Festive opening:
Saterday 18th of July
13.00-17.00 h.
Live-music:
Bandoneon-player
Gerard van DuinenDemo: speel-play
Gerard van Duinen
English: scroll down


Foto-expositie met werk van P. Sauer in Amersfoortse galerie 't Pleintje

AMERSFOORT - Op de Krommestraat 22 in Amersfoort opende op zaterdagmiddag 18 juli j.l. galerie 't Pleintje een nieuwe expositie met werk van fotograaf P. Sauer.

"Zien hoe de wereld er uitziet als je hem fotografeert"

Ik zou eigenlijk een stukje over mijzelf als fotograaf schrijven maar zoveel er te zeggen valt over fotografie, zo weinig valt er te zeggen over fotografen. Fotografie is grotendeels een onderbewuste activiteit, een activiteit die aandacht vraagt en geen reflectie, bewustzijn en geen denken. Zoals Cartier Bresson zei: "Ben aanwezig, denk niet, vergeet jezelf". Het grootste deel van het werk van de fotograaf is zien, vergeten en vergeten worden. Daarom zal ik een stukje schrijven over fotografie.

Na meer dan honderd jaar fotografie is onze relatie met foto's meer intiem en meer gespannen dan ooit. De belangrijkste reden daarvoor is dat we van foto's dingen willen maken die het niet zijn. Fotografie overschrijdt grenzen alsof ze niet werkelijk bestaan, het weerstaat niet alleen onze definities maar plaatst vraagtekens bij onze dichotomieŽn: Echt/Onecht, Waar/Onwaar, Feit/Fictie, Objectief/Subjectief, Kunst/Document.
P. Sauer
Fotografie kan misschien beschreven worden als de aarzelende ontdekking van een taal waarvan niemand de grammatica kent en slechts weinigen enig vocabulaire, en toch is het een taal die tot iedereen spreekt. Het is een taal van contrasten en vormen, uitsnedes en compositie, scherpte en vervaging. Het is een taal uitgedrukt in transformaties van licht. Het is een taal die bij uitstek geschikt is voor de uitdrukking van het onderbewuste en daarom een taal van de ontdekking.

Fotografie is nooit zinnig beschreven in taal van buiten zijn eigen vocabulaire. Net als zijn succesvolle producten is het een "zichzelf", iets autonooms dat op vele wijzen kan interacteren maar altijd zijn eigen idiosyncratische en ongrijpbare karakter behoud. Een foto is geen representatie van de werkelijkheid, het is niet eens een representatie van een perceptie van de werkelijkheid. Het is een perceptueel object op zichzelf. Het oog ziet de werkelijkheid niet, de camera legt geen perceptie vast, of zoals Garry Winogrand het zei: "Ik maak foto's om te zien hoe de wereld er uitziet als je hem fotografeert".


Galerie 't Pleintje kijkt uit naar haar eerste foto-expositie! Mis het niet!
Op zaterdag 18 juli was er de feestelijke opening en Sauer was aanwezig.
Tijd: 13.00 - 17.00 uur. Muzikale omlijsting werd verzorgd door bandoneon-virtuoos Gerard van Duinen: TANGO! speel-play

Voorbeelden/foto's op de volgende pagina('s)
Gerard van DuinenGerard van Duinen (Den Haag, 1965) studeerde enige tijd wiskunde en Japans, en was accountmanager bij een bank voor hij besloot bandoneon te gaan spelen. Hij was leerling van Leo Vervelde en Carel Kraayenhof op het conservatorium in Rotterdam. Hij studeerde enkele jaren bij de virtuoze Argentijn Juan-Josť Mosalini aan het Conservatoire Edgar Varese in Parijs.

Tijdens zijn studietijd deed hij ervaring op met verschillende ensembles, zoals het studentenorkest OTRA, Sexteto Temporal en Cuarteto Gotan. Sinds 2003 speelt hij met Mala Pinta concerten en dansmuziek door heel Europa. Het Gerard van Duinen Tango Trio speelt voornamelijk in Nederland.

Gerard is een ervaren en enthousiast docent voor bandoneonspelers en tangogroepen. Zijn workshops worden door (amateur)musici en ook door tangodansers bijzonder gewaardeerd.

Gerard studeerde compositie bij Richard Ayres en Gustavo Beytelmann. Hij legde zich toe op het arrangeren van Argentijnse Tango bij Alejandro Schwarz. De grote hoeveelheid arrangementen die hij de afgelopen jaren schreef voor trio, kwartet, sextet en orquesta tipica maakt hem een van de meest ervaren tango-arrangeurs in Nederland.


De expositie is tot en met 26 september 2009 te bekijken. De galerie is geopend van woensdag t/m zaterdag en elke 3de zondag van de maand: 13.00 -17.00 uur
U bent van harte welkom!
Voor meer informatie: www.heibel.nl of tel: 06-10544237Photo exhibition P. Sauer

Photo-exhibition


Works of: P. SauerFestive opening:
Saterday, July 18th
13.00 - 17.00 h


Photo-exhibition with work of P. Sauer at Gallery 't Pleintje

AMERSFOORT - At the Krommestraat nr. 22 in Amersfoort on Saturday the 18th of July, Gallery 't Pleintje opened a new exhibition of the works of photographer P. Sauer.

"To see what the world looks like photographed"

I was supposed to write something about the photographer here, but as much as there is to say about photography there is little to say about photographers. Photography is mostly a subconscious activity, an activity that demands attention and not reflection, awareness and not thought. As Cartier Bresson said: "Be there, don't think, forget yourself". Most of the photographers' job is to see, to forget and to be forgotten. Therefore I will write a little bit about photography.

After more than a hundred years of photography our relationship to it is more intimate yet even more strenuous than it used to be. Most of the reason for that is because we want photography to be things it is not. Photography crosses boundaries as if they don't really exist; it not only resists our definitions but questions our dichotomies: Real/Fake, True/Untrue, Fact/Fiction, Objective/Subjective, Art/Document.

Photography can perhaps be described as the tentative discovery of a language of whom no one knows the grammar and only few even know any vocabulary, yet it is a language that speaks to everyone. It is a language of contrasts, of shapes, of framing and composition, of sharpness and blurs. It is a language expressed in transformations of light. It is a language eminently suited for the subconscious to express itself, and therefore it is also a language of discovery.

Photography has not usefully been described in terms outside of its own vocabulary. Like its successful products it is an "itself", something autonomous that may interact in many ways but always retains its own idiosyncratic and elusive character. A photo is not a representation of reality. It is not even a representation of a perception of reality. It is a perceptual object in its own right. The eye does not see reality, the camera does not capture perception, or, as Gary Winogrand has expressed it: "I make photos to see what the world looks like photographed."


P. Sauer


Gallery 't Pleintje feels very proud to have this first photo-exhibition. Sauer was present at our festive opening on the 18th of July (13.00 - 17.00 hr.). Live music was presented by Bandoneon-virtuoso Gerard van Duinen: TANGO! speel-play
Don't miss it! The exhibition last until the 26th of September 2009.

The gallery is opened from Wednesday - Saturday and every 3th Sunday of the month: 13.00 -17.00 hr. You are very welcome!
Website: www.heibel.nl

Samples & pictures on the next page(s)


< inhoud/content

* P. Pepijn Sauer Gerard van Duinen bandoneon tango *

terug - back    verder - next
Galerie 't Pleintje © 2007 - 2013