Galerie 't Pleintje www.heibel.nl Tel/Phone: +31 (0) 610544237 (new)
1.2: "pers - press" - pagina -page 7-16terug - backverder - next
Foto-expositie met werk van P. Pepijn Sauer
18 juli - 26 september 2009

PERS - PRESS (english version: scroll down)


approx: 3.7 Mb

approx: 3.2 Mb
Waves and Stalkes
approx: 1 Mb
   Photo(s) by:
   P. Sauer
   (rightclick & Save-Target-As)
   All rights reserved
   see note!


PS. Desgewenst e-mailen wij u een bestand volgens uw eigen specificaties. Tel: 06-10544237 of Email: pleintje@heibel.nl


06-06-2009

Foto-expositie met werk van P. Sauer in Amersfoortse galerie 't Pleintje

AMERSFOORT - Op de Krommestraat 22 in Amersfoort opent op zaterdagmiddag 18 juli a.s. galerie 't Pleintje een nieuwe expositie met werk van fotograaf P. Sauer.

"Zien hoe de wereld er uitziet als je hem fotografeert"

Ik zou eigenlijk een stukje over mijzelf als fotograaf schrijven maar zoveel er te zeggen valt over fotografie, zo weinig valt er te zeggen over fotografen. Fotografie is grotendeels een onderbewuste activiteit, een activiteit die aandacht vraagt en geen reflectie, bewustzijn en geen denken. Zoals Cartier Bresson zei: "Ben aanwezig, denk niet, vergeet jezelf". Het grootste deel van het werk van de fotograaf is zien, vergeten en vergeten worden. Daarom zal ik een stukje schrijven over fotografie.

Na meer dan honderd jaar fotografie is onze relatie met foto's meer intiem en meer gespannen dan ooit. De belangrijkste reden daarvoor is dat we van foto's dingen willen maken die het niet zijn. Fotografie overschrijdt grenzen alsof ze niet werkelijk bestaan, het weerstaat niet alleen onze definities maar plaatst vraagtekens bij onze dichotomieŽn: Echt/Onecht, Waar/Onwaar, Feit/Fictie, Objectief/Subjectief, Kunst/Document.
P. Sauer
Fotografie kan misschien beschreven worden als de aarzelende ontdekking van een taal waarvan niemand de grammatica kent en slechts weinigen enig vocabulaire, en toch is het een taal die tot iedereen spreekt. Het is een taal van contrasten en vormen, uitsnedes en compositie, scherpte en vervaging. Het is een taal uitgedrukt in transformaties van licht. Het is een taal die bij uitstek geschikt is voor de uitdrukking van het onderbewuste en daarom een taal van de ontdekking.

Fotografie is nooit zinnig beschreven in taal van buiten zijn eigen vocabulaire. Net als zijn succesvolle producten is het een "zichzelf", iets autonooms dat op vele wijzen kan interacteren maar altijd zijn eigen idiosyncratische en ongrijpbare karakter behoud. Een foto is geen representatie van de werkelijkheid, het is niet eens een representatie van een perceptie van de werkelijkheid. Het is een perceptueel object op zichzelf. Het oog ziet de werkelijkheid niet, de camera legt geen perceptie vast, of zoals Garry Winogrand het zei: "Ik maak foto's om te zien hoe de wereld er uitziet als je hem fotografeert".


Galerie 't Pleintje kijkt uit naar haar eerste foto-expositie! Mis het niet!
Op zaterdag 18 juli a.s. is de feestelijke opening en Sauer zal aanwezig zijn.
Tijd: 13.00 - 17.00 uur. Muzikale omlijsting zal worden verzorgd door bandoneon-virtuoos Gerard van Duinen: TANGO!

De expositie is tot en met 26 september 2009 te bekijken. De galerie is geopend van woensdag t/m zaterdag en elke 3de zondag van de maand: 13.00 -17.00 uur
U bent van harte welkom!
Voor meer informatie: www.heibel.nl of tel: 06-10544237

Shrouded SepiaRiders
approx .5 Mb


Note:
- U heeft toestemming teksten van deze pagina te kopieren, bewerken en te verspreiden in welke vorm dan ook.
Voor foto(s) geldt dat deze eenmalig voor dit persbericht gebruikt mogen worden.

- Permission is granted to copy, alter and spread text of this page in any form you please.
Photo(s) may only be used once and for this press-announcement only.


Expected

Photo-exhibition with work of P. Sauer at Gallery 't Pleintje

AMERSFOORT - At the Krommestraat nr. 22 in Amersfoort on Saturday the 18th of July, Gallery 't Pleintje opens a new exhibition of the works of photographer P. Sauer.

"To see what the world looks like photographed"

I was supposed to write something about the photographer here, but as much as there is to say about photography there is little to say about photographers. Photography is mostly a subconscious activity, an activity that demands attention and not reflection, awareness and not thought. As Cartier Bresson said: "Be there, don't think, forget yourself". Most of the photographers' job is to see, to forget and to be forgotten. Therefore I will write a little bit about photography.

After more than a hundred years of photography our relationship to it is more intimate yet even more strenuous than it used to be. Most of the reason for that is because we want photography to be things it is not. Photography crosses boundaries as if they don't really exist; it not only resists our definitions but questions our dichotomies: Real/Fake, True/Untrue, Fact/Fiction, Objective/Subjective, Art/Document.

Photography can perhaps be described as the tentative discovery of a language of whom no one knows the grammar and only few even know any vocabulary, yet it is a language that speaks to everyone. It is a language of contrasts, of shapes, of framing and composition, of sharpness and blurs. It is a language expressed in transformations of light. It is a language eminently suited for the subconscious to express itself, and therefore it is also a language of discovery.

Photography has not usefully been described in terms outside of its own vocabulary. Like its successful products it is an "itself", something autonomous that may interact in many ways but always retains its own idiosyncratic and elusive character. A photo is not a representation of reality. It is not even a representation of a perception of reality. It is a perceptual object in its own right. The eye does not see reality, the camera does not capture perception, or, as Gary Winogrand has expressed it: "I make photos to see what the world looks like photographed."


P. Sauer


Gallery 't Pleintje feels very proud to have this first photo-exhibition. Sauer will be present at our festive opening on the 18th of July (13.00 - 17.00 hr.). Live music will be presented by Bandoneon-virtuoso Gerard van Duinen: TANGO!
Don't miss it! The exhibition last until the 26th of September 2009.

The gallery is opened from Wednesday - Saturday and every 3th Sunday of the month: 13.00 -17.00 hr. You are very welcome!
Website: www.heibel.nl


INTERNET

Foto expositie P. Sauer
Foto expositie P. Sauer
Photo exhibition P. Sauer
Feestelijke opening expo P. Sauer

* P. Pepijn Sauer *


terug - back    verder - next
Galerie 't Pleintje © 2007 - 2013